เพลงมาร์ชโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา

พวกเรากุญแจคริสเตียนวิทยา
เราใฝ่ศึกษาสร้างสรรค์ความดี
จะเสริมชีวิตพวกเราให้มีศักดิ์ศรี
รักสามัคคีและความมีวินัย
อีกคุณธรรมที่มีในคัมภีร์นั้น
จะจดจำมั่นไว้ในดวงใจ
ถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่แห่งใด
พร้อมพลีกายใจให้แก่สถาบัน
ดวงใจเรานี้มีพระเยซู
สถิตอยู่ตลอดทั้งคืนและวัน
เราจะรักและยึดพระองค์ให้มั่น
จะไม่แปรผันตราบจนชีพวาย ……

 

 

 

 

เมนู