สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์

ไม้กางเขน
หมายถึง
ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษยชาติ
หนังสือ
หมายถึง
ความรู้ที่ก่อให้เกิดสติปัญญา
รังสีแสงสว่าง
หมายถึง
การส่องทางสว่างแก่ตนเองและผู้อื่น
รวงข้าว
หมายถึง
ความนอบน้อมถ่อมใจ และความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของ สถาบัน
ต้นมะขาม
หมายถึง
ความมั่นคงถาวรให้ความร่มเย็นต่อผู้มาพักพิง เป็นที่น่าเกรงขามของคนทั่วไป

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน            ม่วง  –  เหลือง

สีม่วง
หมายถึง
ความบริบูรณ์หรือความพรั่งพร้อมด้วยความรู้
สีเหลือง
หมายถึง
ความสว่าง ความเจริญรุ่งเรือง

สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์
ไม้กางเขน
หมายถึง
ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษยชาติ

สัญลักษณ์ หนังสือ
หมายถึง  ความรู้ที่ก่อให้เกิดสติปัญญา

สัญลักษณ์  รังสีแสงสว่าง
หมายถึง การส่องทางสว่างแก่ตนเองและผู้อื่น

สัญลักษณ์ รวงข้าว
หมายถึง  ความนอบน้อมถ่อมใจ และความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของ
สถาบัน

ต้นมะขาม
หมายถึง   ความมั่นคงถาวรให้ความร่มเย็นต่อผู้มาพักพิง
เป็นที่น่าเกรงขามของคนทั่วไป

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน            ม่วง  –  เหลือง

สีม่วง
หมายถึง
ความบริบูรณ์หรือความพรั่งพร้อมด้วยความรู้

สีเหลือง
หมายถึง
ความสว่าง    ความเจริญรุ่งเรือง

เมนู