ค่าย GB & YMB หัวข้อ “30-60-100 เท่า”(Thirty , Sixty , One Hundred times)
ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดราชบุรี วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมนู