ปรัชญา/คำขวัญ/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

ปรัชญา  (Philosophy)

“ความรู้     คู่คุณธรรม     นำสังคม”
“Students are leaders of knowledge and virtue in society.”

คำขวัญ  (Slogan)

“วิชาการดี     วินัยเด่น     เน้นคุณธรรม”
 “Students  excel in academics, disciplines, and virtue.”

วิสัยทัศน์  (Vision)

“มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี  มีความรู้  สู่มาตรฐานสากล”

“Focusing on the development of the students to be good and to have a knowledge
to compete to the International standards.”

พันธกิจ
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ และหลักคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามบริบทของความเป็นไทย ดังนี้

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาการตามหลักสูตรเต็มศักยภาพ

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะในสังคม

  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทั้งระบบ

  5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เมนู