โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
………………………………………….

โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  388  หมู่ที่  1  ตำบลคลองกิ่ว    อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา  เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1970  เริ่มจากเด็ก 8 คน ต่อมาคริสตจักรหัวกุญแจจึงขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ไปสู่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้มากขึ้น จึงรับโอนใบอนุญาตต่อจาก โรงเรียนสันติรัตน์ผดุงวิท  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  คริสตศักราช 1974   โดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต

อาคารเรียนหลังแรก  สร้างโดยได้รับเงินถวายจากคณะแบ็พติสมิชชั่นและสมาชิกคริสตจักรหัวกุญแจ

ปัจจุบันโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยามีอาคารเรียนรวม 7 หลัง และมีสระว่ายน้ำ 1 แห่ง

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมนู