หมวดหมู่บทความ
Contact Us

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  เกี่ยวกับองค์กร

  คณะผู้บริหารโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ประกอบด้วยผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
  ผู้บริหารหลักของ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ได้แก่
  นางพรทิพย์ ปิยะสิริสิงห์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
  นางสาวกรณิการ์ ภูริจิตศิลป เป็นผู้จัดการ
  นางรัชฎาภรณ์ ปุกมณี เป็นผู้อำนวยการ
  นางสรินพร แสงทารัตน์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  นางสาวสุภัทรา ศิริตรัย เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
  นางสาวพิมพา สากลเพชร เป็นอนุศาสก