หมวดหมู่บทความ
Contact Us

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ คุณลักษณะพึงประสงค์ (ESLRs)
  พันธกิจ ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คือ การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคริสตศาสนาพัฒนา ครู บุคลากรและผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ผู้เรียนค้นทักษะการคิด การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  ปรัชญา ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม”
  คำขวัญ ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คือ “วิชาการดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม”
  อัตลักษณ์ ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คือ “ผู้เรียนมีความรัก ต่อตนเองและผู้อื่น”
  วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คือ "โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสตศาสนา มุ่งเน้นวิชาการและการสร้างนวัตกรรม"
  เอกลักษณ์ ของโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คือ "ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสตศาสนา"