หมวดหมู่บทความ
Contact Us

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ประวัติโรงเรียน

  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1970 เริ่มจากเด็ก 8 คน ต่อมาคริสตจักรหัวกุญแจจึงขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ไปสู่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้มากขึ้น จึงรับโอนใบอนุญาตต่อจาก โรงเรียนสันติรัตน์ผดุงวิทและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม คริสตศักราช 1974 โดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต
  อาคารเรียนหลังแรก สร้างโดยได้รับเงินถวายจากคณะแบ็พติสมิชชั่นและสมาชิกคริสตจักรหัวกุญแจ ปัจจุบันโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยามีอาคารเรียนรวม 7 หลัง และมีสระว่ายน้ำ 1 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 1,466 คน มีครูไทย 88 คน ครูต่างชาติ 10 คน พนักงาน 30 คน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จัดการศึกษาภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของโลกในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อให้มีทักษะการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนเปิดสอนห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอนภาษาจีน ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนคำนึงถึง อัจฉริยภาพและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเปิดห้องเรียนพิเศษเพิ่มอีก 2 โปรแกรม คือ ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี (TMP) และห้องเรียนความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (TTP) โรงเรียนให้ความสำคัญในวิธีการสอนแนวใหม่ ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่21