ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ รองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
นางสาวไพรินทร์ ตันสุริวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวชลภัทร วงศ์ดนตรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เมนู