ประกาศโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เลื่อนการเปิดทำการเรียนการสอนจากกำหนดเดิม คือ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

เมนู