Contact Us

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  มากกว่า
  024518
  Total Users : 19517
  Total views : 36044
  Your IP Address : 100.26.176.111

  ขั้นตอนการรับสมัคร

  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกเดือนพฤศจิกายน เป็นหลัก และเปิดรับสมัครตลอดปีเป็นบางกรณี
  เปิดรับสมัครระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  - ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  - ห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  - ห้องเรียนพิเศษ เสริมศักยภาพด้านดนตรี (MTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  - ห้องเรียนพิเศษ เสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี (TTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สถานที่รับสมัคร
  - ห้องธุรการ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
  - ออนไลน์
  การยื่นใบสมัคร
  - ห้องธุรการ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
  - ออนไลน์
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
  2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
  3.สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา 1ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1ฉบับ
  7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
  8. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
  9. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1ฉบับ
  10. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
  11. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 1 ฉบับ
  12. ใบรับรองผลการศึกษา
  เกณฑ์อายุระดับชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปี ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคมของปีที่เข้าเรียน